Rozmiar tekstu:

Utworzenie LOT niesie następujące korzyści i szanse:

 • współpraca trójsektorowa (władze, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze.),
 • kumulacja sił i środków różnych sfer działalności (wiedza, doświadczenie, kapitał, uprawnienia administracyjne),
 • wykorzystanie efektu skali,
 • możliwości koordynacji działań (unikanie dublowania),
 • zaangażowanie wielu partnerów zobowiązujące do realizacji wspólnych celów w praktyce,
 • umożliwienie zaangażowania podmiotów nie działających bezpośrednio w turystyce,
 • aktywizacja oddalonych inicjatyw i pomysłów,
 • zwiększenie pozaekonomicznych aspektów rozwoju turystyki,
 • przejęcie odpowiedzialności za wspólne koncepcje czyli zmiana postaw z roszczeniowych na postawy aktywne i twórcze,
 • ograniczenie zadań własnych administracji samorządowej do kontrolowania podmiotu prywatnego,
 • oszczędności w wydatkach podmiotu publicznego,
 • podniesienie standardu świadczonych usług,
 • efektywne rozłożenie ryzyka inwestycyjnego (zwiększenie zdolności do przyjęcia większego ryzyka),
 • zwiększenie dostępności do środków finansowych,
 • kumulacja celów – korzyści dla wszystkich:
  • cel publiczny – rozwój społeczno-gospodarczy,
  • cel gospodarczy – zysk,
 • umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej,
 • realizacja zadań w sposób najbardziej efektowny ekonomicznie,
 • zastąpienie niezdrowej konkurencji przez koordynację.

Należy jednak pamiętać, że istnieją również zagrożenia, takie jak:

 • nieumiejętność lub przeciągające się dojście do konsensusu pomiędzy partnerami reprezentującymi odmienne, a nawet sprzeczne cele i interesy,
 • źle pojęte partnerstwo,
 • LOT jako „zasłona dymna” dla własnej nieudolności (własnych problemów),
 • wykorzystanie LOT do osiągnięcia korzyści jednego z partnerów (np. władz lokalnych),
 • chęć osiągnięcia szybkich, widocznych rezultatów (cele polityczne) może powodować koncentrację na najbliższej przyszłości i powierzchowne podejście do długoterminowych wyzwań rozwojowych,
 • skomplikowana sieć powiązań i zależności może powodować nieefektywność podejmowanych działań,
 • problemy z jednoznacznym podziałem odpowiedzialności,
 • niezrozumienie i/lub przecenianie roli partnerów,
 • możliwy wzrost biurokracji,
 • nie przygotowanie partnerów do wspólnych działań,
 • upolitycznienie decyzji partnera publicznego,
 • możliwość wystąpienia konfliktów o władzę i kontrolę pomiędzy partnerami wewnątrz grupy,
 • trudności w zrelatywizowaniu poniesionych nakładów do oczekiwanych efektów przez poszczególnych partnerów (ekwiwalentność nakładów: kapitał, umiejętności, uprawnienia)
 • współpraca może przerodzić się w lokalne kartele i monopole lub zostać zdominowana przez układy polityczne albo grupy interesów.

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy