Rozmiar tekstu:

Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) są podstawowym ogniwem systemu promocji i zarządzania turystyką w Polsce.

System organizacyjny turystyki w Polsce uzyskał obecny kształt w wyniku gruntownej przebudowy struktur i mechanizmów kierowania, która miała miejsce na początku 2000 roku. Polską turystyką kieruje Minister właściwy ds. turystyki, obecnie (od 2007r) Minister Sportu i Turystyki. Struktury promocji i kreowania rozwoju sektora turystyki, wynikające z obowiązującej od 2000r ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, tworzą: Polska Organizacja Turystyczna (POT), 16 samodzielnych Regionalnych Organizacji Turystycznych i sieć niezależnych Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Utworzenie POT miało na celu stworzenie profesjonalnej instytucji, na wzór podobnych, funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej. Z chwilą powstania POT rozpoczęto inicjowanie tworzenia regionalnych (ROT) i lokalnych (LOT) instytucji odpowiedzialnych za promocję turystyki. Powołanie tych organizacji zostało uwzględnione w strategiach rozwoju wszystkich województw. Docelowo powinien powstać w Polsce trójszczeblowy system organizacyjny turystyki.

U podstaw aktywnego działania uczestników środowiska lokalnego na rzecz swojej społeczności leży idea partnerstwa. Z działań tych wynika, że podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych wymaga współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Partnerstwa lokalne w turystyce stanowią podstawę kreowania i rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej w oparciu o współdziałanie wszystkich sektorów, zainteresowanych rozwojem tej dziedziny gospodarki - publicznego, prywatnego i pozarządowego. W ramach ustawowego systemu organizacji turystyki w Polsce, partnerstwa te powinny przyjmować formułę funkcjonalną Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Lokalną Organizację Turystyczną tworzą:

  • Samorząd lokalny: powiatowy, miejski, gminny, sołectwa, na terenie których działa LOT;
  • Przedsiębiorcy turystyczni i około turystyczni, (osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których turyści i usługi turystyczne stanowią istotne źródło dochodu) – ważne, by była to jak najszersza pod względem oferty grupa przedsiębiorców;
  • Lokalne organizacje pozarządowe, (w tym w szczególności te, które zajmują się szerokorozumianymi zagadnieniami związanymi z turystyką): stowarzyszenia, związki, fundacje oraz inne – ważne, by była to możliwie największa liczba organizacji z danego terenu.

LOT powinna inicjować i koordynować działania w zakresie rozwoju i promocji turystyki na szczeblu lokalnym. LOTy z całego województwa powinny współpracować ze sobą

Regionalnym forum współpracy LOT powinna być ROT.

Regionalne Organizacje Turystyczne powinny być płaszczyzną współpracy władz samorządowych województwa, organizacji branżowych oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych.

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy