Rozmiar tekstu:

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem pt. "Jak organizować turystykę na nadmorskich obszarach Natura 2000" - praca zbiorowa pod redakcją dr Zbigniewa Głąbińskiego opracowana w Katedrze Turystyki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. 


„Niniejsze wydawnictwo jest jednym z planowanych efektów projektu „4 Pory Roku z NATURĄ 2000” - kampania informacyjno-edukacyjna realizowanego w latach 2012-2014 przez Stowarzyszenie Człowiek Nauka Środowisko we współpracy z Katedrą Turystyki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt ten został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Głównym celem projektu było prowadzenie działań służących podnoszeniu poziomu świadomości społeczeństwa o morskich i nadmorskich obszarach Natura 2000, a także wiedzy o możliwościach wykorzystania ich zasobów zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. [...]


Jak uzyskać konsensus pomiędzy funkcjami społeczno-gospodarczymi obszarów nadmorskich związanymi głównie z gospodarką turystyczną, a zasadami ochrony przyrody wynikającymi z przynależności tych terenów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000? [...]

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstała ta książka, która jest próbą spojrzenia na problem z różnych punktów widzenia. Składa się z ona czterech części. Pierwsza część przeznaczona jest głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i inwestycyjną na obszarach Natura 2000. Prezentuje ona uwarunkowania formalno-prawne związane z prowadzeniem tych działalności na obszarach chronionych. Bez znajomości tych zagadnień wszelka aktywność gospodarcza jest niemożliwa, a próby jej lekceważenia uniemożliwiają osiąganie założonych celów ekonomicznych.

Druga część przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na poziomie lokalnym. Zawiera ona zasady działania oraz procedury dotyczące powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zdaniem autorów urzeczywistnienie idei turystyki zrównoważonej zasadza się m.in. na współdziałaniu administracji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców turystycznych. Ta trójstronna 8 współpraca jest szczególnie pożądana na obszarach chronionych, gdyż rozwija dialog społeczny i służy osiąganiu założonych celów przez wszystkie zainteresowane strony. Działalność LOT może sprzyjać budowaniu regionalnej tożsamości w oparciu o istniejące walory turystyczne, gdyż ich zachowanie jest w interesie lokalnej społeczności, władz i działaczy organizacji pozarządowych.

Trzecia część (Rozdział 3 i 4) powinna zainteresować przede wszystkim nauczycieli oraz zwrócić uwagę osób zainteresowanych edukacją środowiskową, a więc podnoszeniem poziomu świadomości na temat obszarów Natura 2000. Prezentuje ona uwarunkowania formalno-prawne i zasady organizacji zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży. Czwarta część jest przeznaczona dla wszystkich, którzy zainteresowani są informacjami krajoznawczymi dotyczącymi obszarów Natura 2000. Ma ona charakter przewodnika i łączy w sobie treści będące wynikiem badań naukowych prowadzonych na tych terenach z zakresu geologii i geomorfologii, botaniki, zoologii oraz ekologii wraz z informacjami ogólnymi o charakterze krajoznawczym."*

 

*Fragnenty Wprowadzenia do Poradnika autorstwa dr Zbigniewa Głąbińskiego
Źródło: www.zrot.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy